Tre veckor på Grand: Regionala livsmedelsstrategier

Den 31 januari arrangerar Sveriges regioners bioekonomiska nätverk en dag om det regionala arbetet med livsmedelsfrågor.

Sveriges regioner har nyligen fått ett erbjudande av regeringen att göra regionala insatser för att genomföra den nationella livsmedelsstrategin. För detta tilldelas regionerna särskilda medel. Många regioner har jobbat länge med att stärka livsmedelsnäringen och några har tagit fram regionala livsmedelsstrategier. För andra regioner är detta ett relativt nytt fält, vilket också skapar goda skäl till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte regionerna emellan. Under dagen förs dialog med näringsdepartementet kring uppdraget till regionerna att göra insatser för förverkligande av den nationella livsmedelsstrategin. Goda exempel på arbete med livsmedelsfrågor i regionerna visas och diskussion förs sinsemellan för att avslutas med en workshop.

På initiativ av Region Västerbotten och Biofuel Region har ett bioekonomiskt nätverk startats upp under hösten. Nätverket kallas ”Bioekonomi – regioner i samverkan” och syftar till att regionerna tillsammans ska arbeta med utmaningar och hjälpas åt att driva frågor som berör bioekonomi. Elva av landets regioner har hittills gått med i nätverket men målet är att så många regioner som möjligt ska ansluta sig. Workshopen i slutet av dagen är en av nätverkets aktiviteter.

Anmäl dig senast den 24 januari, mer information och anmälningslänk hittar du här.

Vill du prata mer om livsmedelsförsörjning?
Efter seminariet kl.15.30 arrangerar Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelsen Västerbotten ett seminarium om livsmedelsförsörjning och krisberedskap på Grand Hôtel. Tanken är att kunna kombinera två nyttiga seminarier på en och samma dag.
Mer information hittar du här.