Digitala lösningar är nutid och framtid för ökad trygghet i hemmet

Region Västerbotten arrangerade tillsammans med Telia Healthcare seminariet Digitala tjänster i hemmet inom hälsa, vård och omsorg på Grand Hôtel den 5 februari. 

Utgångspunkten var det gemensamma pilotprojekt kring eHälsa i hemmet som bedrivs i fem av Västerbottens kommuner. 

– För att utvecklas och hitta nya vägar framåt behöver vi både sprida och utbyta erfarenheter och lärdomar från projektet med andra regioner, kommuner, myndigheter  och organisationer, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg vid Region Västerbotten.

Ett 40-tal deltagare från hela landet deltog under dagen. Dagen inleddes med en beskrivning av Västerbottens regionala förutsättningar och det styrkeområde som bredband och digitaliseringen blivit för regionen.

Därefter fick deltagarna ta del av de erfarenheter som hittills erhållits i det pilotprojekt som Region Västerbotten i samarbete med Telia Healthcare bedriver i fem av Västerbotten kommuner. Det var erfarenheter från hur såväl brukare som personal i verksamheterna upplevt det digitala stöd som testas.

Telia Healthcare som är ett nytt affärsområde inom Telia jobbar aktivt med att ta fram lösningar som ska kunna bidra till ökad kvalitet inom vård-  och omsorgssektorn presenterades. Under hösten 2014 inleddes det gemensamma pilotprojektet där ny digital teknik testas för att öka tryggheten i hemmet hos brukare inom hemtjänsten.

I testerna har ett antal sensorer placerats ut hos brukarna i de fem kommuner som deltar i projektet. När sensorerna aktiveras, t ex om någon öppnat en dörr, skickar de sedan signaler trådlöst till en gateway, en liten digital låda, som monterats hemma hos brukaren. Från denna låda skickas sedan signalerna vidare till olika mottagare beroende på vilken typ av signal det är. De kan t ex skickas till kommunen som ansvarar för omsorgen eller till en anhörig.

Enligt SCBs befolkningsprognos väntas medellivslängden för en 65-åring öka från 84,4 till 87 år 2050, och andelen äldre förväntas öka med 30 procent under samma tid. I Västerbotten är skillnaderna stora, där kustkommuner har en relativt ung medelålder, medan inlandskommuner har en jämförbart stor andel äldre. Redan nu har vissa kommuner nästan en tredjedel som är 65 år och äldre. Det som försvårar är att det samtidigt blir färre yrkesverksamma, vilket är speciellt tydligt inlandskommuner.

– Konkret innebär detta att det vi framtiden kommer att vara färre som ska försörja fler.  Digitala lösningar som frigör resurser samtidigt som det möjliggör att man kan bo kvar hemma längre med ökad trygghet, service och delaktighet kan vara en pusselbit för att lösa denna problematik, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör vid Region Västerbotten.

Under dagen diskuterades även hur fler regioner och kommuner ska kunna satsa på digitala tjänster inom vård och omsorg, samt möjligheterna till en fortsatt gemensam regional satsning för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digitala lösningar.

–  Vi har verkligen tagit tillfället i akt för att tillsammans med andra aktörer forma nya idéer för framtida satsningar, säger Magnus Rudehäll.

För mer information:

Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör, Region Västerbotten,

070 514 63 75

anna.lassinantti@regionvasterbotten.se

Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten,

070 608 48 88

magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se